sub_service.jpg

Förstudier

Ibland når man inte ända fram , eller så behöver man en extern röst med andra ögon för att se det man själv inte ser.
Vi genomför förstudier till många kunder idag för att uppnå ett visst syfte. Det kan handla om att höja kvaliteten på en produkt, höja produktiviteten på ett produktionsavsnitt eller minska svinn till exempel. Det kan också röra sig om att ta fram helt nya koncept att producera en viss produkt på. Den normala arbetsgången vid en förstudie är att vi formulerar:

  •          Syfte
  •          Målsättning
  •          Tidplan
  •          Resultat