sub_sea2.jpg

Miljösystem

AH Automations övergripande miljömål är att, i samverkan med våra leverantörer, sträva efter så låg miljöbelastning som tekniskt och ekonomiskt är försvarbart.

• Vi skall följa miljölagstiftningen inom de områden vi verkar, så att kunder, anställda och allmänheten känner tilltro till vårt miljöarbete.
• Vi skall, i takt med teknikutvecklingen inom miljöområdet, förändra vårt miljöarbete. Detta för att ständigt sträva efter minskad miljö-belastning samt förebygga förorening främst inom våra prioriterade miljöområden.
• Vi skall genom god planering i våra projekt förebygga negativ miljöpåverkan.
• Vi skall utbilda vår personal så att alla i företaget är medvetna om våra miljömål och hur vi skall gå tillväga för att uppnå dem.
• Vi skall genom en öppen information till kunder och allmänheten visa våra miljömål